• Open time : Mon - Fri 09:00 AM - 21:00 PM
  • Call to us 062-569-5622
about us cover

Mengkee history

แพเม่งกี่ ก่อตั้งปี พ.ศ.2480 โดยเริ่มแรกตั้งอยู่บริเวณทรงวาด กรุงเทพมหานคร ทำธุรกิจเป็นตัวแทนขายสินค้าสัตว์น้ำ ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่ ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ(บางบอน) และได้เพิ่มนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ เช่น ปลาแซลมอน ปลาซาบะ ปลาที่นำเข้ามาเป็นปลาที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แซลมอนมาจากแถบอลาสก้า ซาบะมาจากนอร์เวย์ ซึ่งเป็นปลาที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีในอาหารเจือปนเพราะสัตว์น้ำพวกนี่กินอาหารจากในทะเล แพเม่งกี่มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจแพปลาที่บริการเป็นตัวแทนให้ทั้งชาวประมงที่นำของดีๆมีคุณภาพเสนอต่อผู้บริโภค โดยทำการตรวจสอบสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันทางแพเม่งกี่ได้เพิ่มช่องทางการซื้อขายทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ต้องการขายและต้องการซื้ออีกด้วย